مقالات

خیانت در امانت

خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت چیست؟ همانطور که در کتاب پنجم یعنی تعزیرات قانون مجازات اسلامی تعریف شده است، به دو صورت امکان تحقق وجود دارد

ادامه مطلب