نحوه وصول شارژ آپارتمان

نحوه وصول شارژ آپارتمان

نحوه وصول شارژ آپارتمان   جریمه دیرکرد شارژ ساختمان چقدر است ؟دادخواست عدم پرداخت  شارژ ساختمان را  چگونه تنظیم کنیم ؟ چه راهکاری جهت  وصول شارژ  ساختمان از همسایه لجباز وجود دارد ؟دیده می شود که یکسری  ساکنین از پرداخت شارژ  ساختمان خود امتناع می کنند،  این...