مجازات عدم تمکین زن چیست؟

مجازات عدم تمکین زن چیست؟

مجازات عدم تمکین زن چیست؟ عدم تمکین زن، مجازات ندارد، یعنی جرم محسوب نمی شود در حالی که عدم پرداخت نفقه از سوی مرد جرم می باشد ، اما عدم تمکین زن آثار حقوقی دارد ، اولین اثر حقوقی عدم تمکین زن این است، که مرد می تواند به آن نفقه پرداخت نکند . در صورتی که مرد الزام  به...