قانون جرایم اینترنتی

قانون جرایم اینترنتی

قانون جرایم اینترنتی قانون جرایم اینترنتی چگونه است ؟ از چه طریقی می توان جرایم اینترنتی را  پیگیری کرد ؟ تعریف جرایم اینترنتی چیست ؟ جرم رایانه ای به جرمی گفته می شود، که رایانه و  اینترنت وسایل ارتکاب جرم و یا هدف ارتکاب جرم شوند . منظور از هدف ارتکاب جرم ، به این...