چگونه طرح صنعتی را ثبت کنیم ؟

چگونه طرح صنعتی را ثبت کنیم ؟

چگونه طرح صنعتی را ثبت کنیم ؟   طرح صنعتی چیست و چگونه آن را ثبت کنیم ؟ بر اساس ماده 20  قانون ثبت اختراعات  و طرح های صنعتی و علائم تجاری  سال 86 هر گونه ترکیب خطوط یارنگ ها  یا هر گونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب به شکل یک...