گرفتن سفته برای طلب بهتر است یا چک؟

گرفتن سفته برای طلب بهتر است یا چک؟

گرفتن سفته برای طلب بهتر است یا چک؟ غالبا این مطلب مورد پرسش اشخاص می باشد  که در مقابل  طلبی  که از فردی  دارند از  وی سفته  مطالبه کنند  بهتر است یا چک؟در پاسخ  به این مطلب  باید به چند نکته  توجه داشته باشید . در صورتی که شما در مقابل طلبتان  چک دریافت نمایید و اگر...